Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leijenaar B.V. gedane aanbiedingen en op alle met 
Leijenaar B.V. gesloten overeenkomsten.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks schriftelijk wordt overeengekomen, en alsdan slechts voor de desbetreffende transactie.

1.3 Algemene voorwaarden van de afnemer gelden slechts indien en zover deze niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Leijenaar B.V. en deze schriftelijk door Leijenaar B.V. zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk door Leijenaar B.V. anders is vermeld.

2..2 De eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens in brochures, prijslijsten e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch zijn voor Leijenaar B.V slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk 
door Leijenaar B.V. is bevestigd.

2.3 Verzendkosten worden slechts berekend bij orders beneden € 340,00 netto, bij leveringen binnen 
Nederland.

2.4 Fakturen beneden € 34,00 netto worden met € 7,00 administratiekosten verhoogd.

2.5 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de opgegeven prijzen exclusief verzekering. De goederen reizen voor risico van de afnemer.

2.6 Indien de afnemer in het buitenland is gevestigd en de goederen moeten voor de levering uit Nederland worden geëxporteerd, staat de afnemer er voor in dat hij in het desbetreffende land correct is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. De afnemer vrijwaart Leijenaar B.V. 
voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nul-tarief.

Artikel 3: Levering en levertijd
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf het magazijn van 
Leijenaar B.V. De verkochte goederen zijn vanaf het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voor 
rekening en risico van de afnemer.
Het risico tijdens het transport vanaf het magazijn van Leijenaar B.V. of elders is, ook indien franco wordt geleverd, voor rekening van de afnemer.

3.2 Opgegeven levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient Leijenaar B.V. steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet Leijenaar B.V. een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

3.3 Leijenaar B.V. behoudt zich het recht voor om de door de afnemer bestelde goederen in deelleveringen te leveren.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
4.1 Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te hebben, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zonder opgaaf van reden kunnen de opdrachten geleverd worden onder rembours.

4.2 Indien de vordering van Leijenaar B.V. niet krachtens de overeenkomst betaald wordt, is Leijenaar B.V. gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand - of de wettelijke rente indien deze hoger is - ingaande 30 dagen na faktuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Indien afnemer in gebreke blijft met (tijdige) betaling, is Leijenaar B.V. bovendien gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 Leijenaar B.V. behoudt zich de eigendom voor, van door haar geleverde of te leveren goederen, zolang de vordering betreffende de tegenprestatie niet is voldaan.

5.2 Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen of uitgevoerde werkzaamheden jegens Leijenaar B.V. niet nakomt, is Leijenaar B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde goederen, terug te nemen. De afnemer machtigt Leijenaar B.V. of de door Leijenaar B.V. aangewezen personen de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden.

Artikel 6: Reclames/Retourneringen
6.1 De goederen worden gegarandeerd voor wat betreft hun deugdelijkheid en goede werking op het moment van leveren. Gebreken en schadeaanspraken na gebruik van de artikelen worden niet gehonoreerd.

6.2 Eventuele reclames, zowel op leveringen van goederen, op uitgevoerde werkzaamheden/reparaties, alsmede op factuurbedragen, dienen schriftelijk binnen 8 dagen na verzending te zijn ingediend.

6.3 Retourzendingen kunnen slechts geschieden met onze toestemming.

Artikel 7: Garantie
7.1 Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Leijenaar B.V. geen garantie verstrekt.

7.2 De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade zijn veroorzaakt, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.

7.3 De garantie geldt slechts indien de afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Leijenaar B.V. heeft voldaan.

7.4 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Leijenaar B.V. in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze
8.1 Op de met Leijenaar B.V. gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 De toepasselijkheid van de Eenvormige Wet betreffende Internationale Koop van Roerende en Lichamelijke Zaken en het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

8.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met Leijenaar B.V. gesloten overeenkomsten danwel nadere overeenkomsten, welke daarvan het gevolg zijn, danwel die ontstaan naar aanleiding van door Leijenaar B.V. gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Hilversum, tenzij Leijenaar B.V. aan een andere rechter de voorkeur mocht geven.